Studijní a zkušební řád kreditního systému studia

Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
ze dne 10. prosince 2007 

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Tento Studijní a zkušební řád kreditního systému studia na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno (dále jen „studijní a zkušební řád“) je vnitřním předpisem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU Brno“). Upravuje studium v magisterských a bakalářských studijních programech uskutečňovaných podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) na VFU Brno.

(2) Děkan může po vyjádření akademického senátu příslušné fakulty upřesnit na akademický rok podrobnější  pravidla, která se týkají  průběhu  studia ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě. Pravidla musí být v souladu s tímto studijním a zkušebním řádem.

Článek 2
Studijní program a studijní plán

(1) Studijní program navrhuje děkan a předkládá ho po vyjádření akademického senátu fakulty ke schválení vědecké radě fakulty.

(2) Jako podklad pro vytváření studijních plánů studentů, zveřejňuje fakulta pro příslušný studijní program doporučený studijní plán. (3) Doporučený studijní plán tvoří úplný soubor studijních předmětů a disciplín (dále jen „předmět“) pro každý semestr, akademický rok, nebo blok standardní doby studia v jejich časové a obsahové posloupnosti. Doporučený studijní plán uvádí pro každý předmět počet hodin jednotlivých forem výuky, předepsaný způsob ukončení předmětu a jeho kreditní hodnotu.

Článek 3
Kreditní systém

(1) Kreditní systém vychází ze zásad European Credit Transfer System (dále jen „ECTS“) a je kvantifikačním kritériem kontroly studia, kdy každý předmět studijního programu je ohodnocen určitým počtem kreditů.

(2) Jeden kredit je definován jako 1/60 průměrné roční studijní zátěže studenta studujícího ve studijním programu ve standardní době studia. Je to numerická hodnota přidělená jednotce výuky, která charakterizuje množství pracovního zatížení, jež student musí vynaložit na její absolvování (přednášky, praktická a laboratorní cvičení, semináře, konzultace, práce mimo  ústav nebo kliniku, samostudium, zkoušení a další aktivity spojené s hodnocením studenta).

(3) Každý předmět uvedený ve studijním programu je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují kvantitativní míru zátěže studenta při studiu daného předmětu, nikoliv kvalitu jeho práce. Kreditové ohodnocení předmětu nebo jeho semestrální části schvaluje vědecká rada fakulty.

(4) Student získává kredity úspěšným absolvováním předmětu nebo jeho semestrální části; u předmětů zakončených zkouškou až po složení této zkoušky s klasifikací alespoň „dobře E“ (3; E).

(5) Za daný předmět lze v průběhu studia získat kredity pouze jednou.

Článek 4
Přijímání ke studiu

(1) Uchazeči o studium, kteří splňují podmínky § 48 odst. 1 zákona, podávají přihlášky ke studiu předepsaným způsobem studijnímu oddělení fakulty do termínu, který stanoví děkan. V případě neúplnosti přihlášky nebo jejích formálních nedostatků vyzve studijní oddělení fakulty uchazeče, aby v přiměřené lhůtě přihlášku doplnil. Neučiní-li tak v určené lhůtě, nesplnil základní podmínku pro přijetí ke studiu.

(2) Způsobilost uchazečů o studium se ověřuje přijímacím řízením. Jeho obsah, rozsah, formy a počet přijímaných uchazečů na návrh děkana schvaluje akademický senát fakulty.

(3) Termín a místo konání přijímací zkoušky oznámí děkan uchazeči nejpozději čtyři týdny před jejím konáním.

(4) K provedení přijímacího řízení jmenuje děkan z akademických pracovníků fakulty potřebný počet komisí. Hodnocení písemných zkoušek, které jsou součástí přijímacího řízení, je vždy anonymní.

(5) Nemůže-li se uchazeč z vážných, zejména  zdravotních, a hodnověrně doložených důvodů dostavit k přijímací zkoušce, může mu děkan povolit na základě písemné žádosti vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu. Žádost je třeba doručit společně s doklady o důvodu neúčasti nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání přijímací zkoušky. Neomluvená neúčast na přijímací zkoušce  se hodnotí jako nesplnění podmínek pro přijetí ke studiu. 

(6) O přijetí uchazeče ke studiu rozhodne na základě výsledků přijímacího řízení děkan. Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí v souladu s § 50 odst. 7 zákona.

Článek 5
Studium cizinců

(1) Uchazeči o studium, kteří jsou cizinci, s výjimkou studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce, konají přijímací řízení podle čl. 4 v jazyce českém.

(2) Na studenty, kteří jsou cizinci, se vztahuje tento studijní a zkušební řád i ostatní vnitřní předpisy VFU Brno a  příslušné fakulty.


Článek 6
Imatrikulace

(1) V prvním semestru studia se koná imatrikulace, která slavnostně přijímá  studenta za člena Akademické obce VFU Brno v duchu akademických tradic. Před přijetím imatrikulačního listu konají studenti symbolickým aktem slib, že budou respektovat předpisy a zvyklosti Akademické obce VFU Brno a že budou Akademickou obec VFU Brno ve studijním i osobním životě náležitě reprezentovat.

(2) Imatrikulaci a slib absolvuje i student, který byl přijat do studia ve studijních programech uskutečňovaných  na VFU Brno přestupem z jiné vysoké školy.


Článek 7
Organizace akademického roku

Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců; jeho začátek stanoví rektor. Člení se na zimní a letní semestr, případně na bloky. Délku výuky v jednotlivých semestrech a blocích určuje a před zápisem zveřejňuje děkan.


Článek 8
Zápis do studia a do dalšího akademického roku studia

(1) Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a zapsal se do studia, se dnem zápisu stává studentem VFU Brno a získává práva a povinnosti podle zákona.

(2) Zápis do studia nebo do dalšího roku studia se koná v termínech stanovených děkanem. Pracovníci studijního oddělení fakulty  potvrdí platnost zápisu studentovi do výkazu o studiu (dále jen „index“). Studentu, který se ve stanoveném termínu nezapíše do studia a do 8 dnů se písemně neomluví pro vážné, zejména zdravotní, důvody, nebo mu omluva není uznána, je studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.

(3) Zápisem předmětů při dodržení jejich podmíněné návaznosti určené studijním programem si student vytváří svůj studijní plán pro příslušný akademický rok.

(4) Student má právo zapsat si povinné předměty uvedené v doporučeném studijním plánu pro příslušný rok studia. Student má povinnost zapsat si povinné předměty z minulého roku studia, které si v předchozím roce nezapsal a dále ty povinné předměty,  které si zapsal, ale za které se mu nepodařilo získat kredity.

(5) V každém roce studia je student povinen zapsat si předměty podle doporučeného studijního plánu tak, aby při jejich úspěšném absolvování získal minimálně počet kreditů potřebných pro postup do dalšího roku studia.

(6) Student si zapisuje povinně volitelné a volitelné předměty uvedené v doporučeném studijním plánu. Při zapisování povinně volitelného předmětu student musí respektovat výběr ze skupiny těchto předmětů vyplývající ze studijního programu. Se souhlasem garanta předmětu je možné zrušit nebo nově zapsat  povinně volitelný a volitelný předmět v průběhu prvních 14 dnů semestru. Tuto skutečnost je student povinen oznámit studijnímu oddělení příslušné fakulty. V případě, že počet studentů nedosáhne nebo poklesne pod počet stanovených děkanem může garant předmětu zrušit otevření předmětu pro příslušný semestr.

(7) Při zápisu předmětů s omezenou kapacitou rozhoduje o pořadí nároků studentů pořadí registrace, případně další podmínky stanovené garantem předmětu.

(8) Zápis povinného předmětu nemůže být podmíněn absolvováním povinně volitelného předmětu.

(9) Zapsaný povinný předmět, který se studentovi nepodařilo ukončit předepsaným způsobem, je povinen si znovu zapsat v nejbližším možném termínu, kdy je předmět znovu vypisován. Část předmětu, za kterou získal zápočet, není povinen znovu absolvovat.

(10) Pro úspěšný postup do dalšího roku studia musí student splnit tyto podmínky:
  a)pro postup do 2. roku studia musí získat celkem nejméně  45 kreditů,
  b)pro postup do 3. roku studia musí získat celkem nejméně 100 kreditů,
  c)pro postup do 4. roku studia musí získat celkem nejméně 150 kreditů,
  d)pro postup do 5. roku studia musí získat celkem nejméně 200 kreditů,
  e)pro postup do 6. roku studia musí získat celkem nejméně 250 kreditů.

 

V souladu s čl. 1 odst. 2  může děkan tyto podmínky upravovat.

(11) Pokud požadovaný počet kreditů student nezíská a nebo neukončí podruhé zapsaný povinný nebo povinně volitelný předmět předepsaným způsobem, nesplnil požadavky vyplývající ze studijního programu podle tohoto studijního a zkušebního řádu a studium je mu ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.


Článek 9
Výuka a kontrola studia

(1) Výuka se uskutečňuje formou přednášek, praktických cvičení, odborných praxí, stáží, konzultací, případně dalších forem výuky. Povinností přednostů ústavů a klinik je zabezpečit výuku pro studenty v  rozsahu a formách, určených studijním programem.

(2) Za obsah a kvalitu výuky zodpovídá děkanem  jmenovaný garant předmětu.

(3) Účast odborníků z jiného pracoviště než z VFU Brno na výuce schvaluje děkan na návrh přednosty ústavu nebo kliniky.

(4) Ústavy a kliniky zveřejní v termínech a způsobem stanoveným děkanem informace o každém předmětu vyučovaném v následujícím akademickém roce (zejména podmínky zápisu předmětu, rozsah hodin a formy výuky, kreditní hodnotu, jména učitelů, anotaci předmětu, sylaby, doporučenou studijní literaturu, způsoby průběžné kontroly studia, podmínky udělení zápočtu).

(5) Účast na všech formách výuky, s výjimkou přednášek a konzultací, je povinná. Pro studium v bakalářských studijních programech mohou být děkanem určeny i povinné konzultace. Vyučující může určit způsob náhradní výuky studenta v případě neúčasti studenta na výuce.

(6) Vyučovací hodina trvá 45 minut.

(7) Vyučující může s přihlédnutím k povaze daného předmětu provádět průběžnou kontrolu studia.


Článek 10
Zápočty

(1) Výuka každého předmětu nebo jeho semestrální části je podle studijního programu uzavřena na konci semestru zápočtem nebo zápočtem a zkouškou, případně jen zkouškou.

(2) V předmětech, kde je studijním programem předepsán zápočet a zkouška, je získání zápočtu podmínkou pro konání zkoušky.

(3) Zápočet uděluje studentovi vyučující, případně na návrh garanta předmětu jiný učitel pověřený přednostou ústavu nebo kliniky, za splnění požadavků, stanovených pro dotyčný předmět. Požadavky na získání zápočtu zveřejňuje garant předmětu na začátku každého semestru. Zápočet zaznamená vyučující způsobem, který určí děkan.

(4) Pro udělení zápočtů je vypsán v každém semestru zápočtový týden. Garant předmětu může stanovit, že při splnění předepsaných požadavků pro udělení zápočtu může student získat zápočet před i po zápočtovém týdnu. Student v případě, že splňuje požadavky pro udělení zápočtu, má právo na udělení termínu pro zápočet v průběhu zápočtového týdne. Pokud se student nedostaví bez řádné omluvy k udělení zápočtu v tomto týdnu, ztrácí právo požadovat další termín.

(5) V případě, že předepsaným ukončením předmětu je pouze zápočet, je počet termínů pro jeho získání identický, jako kdyby byl zakončen zkouškou.


Článek 11
Zkoušky

(1) Zkoušky uzavírají výukový cyklus předmětu. Jejich účelem je ověřit, zda student zvládl teoretické a praktické vědomosti v rozsahu a formě stanovené studijním programem. S přihlédnutím k výsledkům průběžné kontroly studia může garant předmětu povolit studentovi po získání zápočtu konat zkoušku i před ukončením výuky předmětu.

(2) Zkoušku ze zapsaného předmětu lze konat nejvýše třikrát. Rozlišuje se řádná zkouška, první opravná zkouška a druhá opravná zkouška. Zkoušky jsou veřejně přístupné členům akademické obce.

(3) Zkoušky konají studenti u garantů daného předmětu nebo u dalších odborníků, pověřených děkanem. Na žádost studenta nebo zkoušejícího se koná zkouška před komisí. Děkan má právo nařídit vykonání zkoušky před komisí také svým rozhodnutím.

(4) Zkoušející zpřístupní ve studijní agendě (STAG) jeden měsíc před zahájením zkouškového období termíny řádných zkoušek v množství odpovídajícím nejméně 1,4 násobku počtu studentů zapsaných na předmět. Uvedou také maximální počty studentů na jednotlivé termíny. Termíny zkoušek musí být rovnoměrně rozloženy během celého zkouškového období. Zkoušející je povinen vypisovat další termíny opravných zkoušek zejména v týdnu určeném pro opravné zkoušky, s ohledem na počet studentů, kteří nevykonali zkoušku v řádném termínu. V době prázdnin není povinen zkušební termíny vypisovat. , i mimo zkouškové období,

 

(5) Student má právo volby zkoušejícího, pokud předmět paralelně zkouší více akademických pracovníků než jeden, a to do stanoveného početního limitu pro každého zkoušejícího.

(6) Zveřejnění okruhů témat ke zkouškám zabezpečí garant předmětu nejpozději čtyři týdny před začátkem zkouškového období.  

(7) Student smí být zapsán pouze na jednom termínu zkoušky. Pokud se zapíše na více termínů, je platný pouze první z nich.

(8) Student má právo odhlásit se od zkoušky bez udání důvodu nejpozději tři dny před zkouškou, nestanoví-li zkoušející termín kratší.jeden den

 

(9) Z vážných, zejména zdravotních příčin, může student omluvit svou neúčast na zkoušce do tří pracovních dnů po sjednaném termínu. V tomto případě má právo dohodnout si nový termín zkoušky. Pokud se ke zkoušce nedostaví a v uvedené lhůtě se písemně s přiloženým dokladem o příčině neúčasti neomluví, je klasifikován stupněm „neprospěl/a F“ (4; F).

(10) Pokud se student bez omluvy ve zkouškovém období nezapíše k předepsané zkoušce nebo zápočtu, je klasifikován stupněm „neprospěl/a F“ (4;F).

(11) Zkouška může být ústní, písemná, praktická nebo kombinovaná z těchto forem. Písemnou zkouškou se rozumí též zkouška konaná s využitím výpočetní techniky. Formu zkoušky určuje garant předmětu.

(12) Ústní zkoušení nemá trvat déle než 30 minut. Po zadání otázek má zkoušený student nárok na 15 minut přípravy.

(13) Výsledek zkoušky se v souladu se zásadami ECTS klasifikuje takto :  
Slovně Označení ECTS Číselná hodnota Definice hodnocení Anglický ekvivalent
Výborně A A 1 Výborné, téměř bezchybné znalosti Excellent
Výborně B B 1,5 Výborný výkon s ojedinělými chybami Very good
Velmi dobře C C 2 Dobré znalosti s větším množstvím chyb Good
Velmi dobře D D 2,5 Přijatelné znalosti s některými nedostatky Satisfactory
Dobře E E 3 Znalosti vykazují minimální kritérium úspěšnosti Sufficient
Neprospěl/a FX FX 4 Před udělením kreditu je nezbytné ještě další doplňující studium Fail
Neprospěl/a F F 4 Složení zkoušky vyžaduje další důkladné studium  

Odstoupení od zkoušky v jejím průběhu se klasifikuje jako „neprospěl/a F“ (4; F).

(14) Výsledek úspěšně vykonané zkoušky zapíše zkoušející studentovi do  indexu. Výsledek se zapisuje slovně (případně i označením); k výsledku se připojuje datum zkoušky a podpis zkoušejícího. Klasifikace „neprospěl/a“ (4; FX; F) se do indexu  nezapisuje.

(15) Výsledek zkoušky včetně každé klasifikace „neprospěl/a“ (4; FX; F) oznamuje zkoušející  předepsaným způsobem studijnímu oddělení fakulty.

(16) Studentovi, který byl klasifikován stupněm „neprospěl/a“ (4; FX; F), doporučí zkoušející nejbližší možný termín opravné zkoušky.

(17) Opravné zkoušky je možno konat po dohodě studenta se zkoušejícím i mimo zkouškové období.


Článek 12
Přerušení studia

(1) Děkan může studentovi na jeho žádost povolit přerušení studia, přičemž zároveň stanoví začátek a konec tohoto přerušení. Celková délka přerušení během studia by neměla přesáhnout dobu tří let; jednotlivá dílčí přerušení se sčítají. Ve výjimečných případech může děkan povolit přerušení studia i v průběhu semestru.

(2) Po dobu přerušení studia není osoba studentem.

(3) Přerušení studia se vyznačí studentovi do indexu  a do přehledu konaných zkoušek na studijním oddělení fakulty.

(4) Na žádost studenta může děkan dobu přerušení studia zkrátit nebo prodloužit.

(5) Po uplynutí doby přerušení studia má  osoba, které bylo přerušeno studium,  právo se zapsat do dalšího studia. Nedostaví-li se k zápisu do osmi dnů po uplynutí doby přerušení studia nebo nepožádá-li v této lhůtě o jiný termín zápisu, je posuzována, jako kdyby nesplnila požadavky vyplývající ze studijního programu a podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona se  její studium  ukončuje. Na rozhodnutí o ukončení studia se vztahuje § 68 zákona.


Článek 13
Přestupy, paralelní a individuální studium

(1) Přestup studenta do studia na fakultu ze studia  jiného studijního programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání,  může děkan povolit na žádost studenta.

(2) Paralelním studiem se rozumí souběžné studium více studijních programů, případně studijních oborů. Při paralelním studiu vykonává student zápočty a zkoušky v tom studijním programu, případně studijním oboru, kde absolvoval výuku. V dalším studijním programu,  případně studijním oboru, mu mohou být zápočty a zkoušky uznány.

(3) Z důvodů hodných zvláštního zřetele (zejména vážné studijní, sociální, zdravotní a rodinné důvody) dlouhodobého studia na zahraničních univerzitách může děkan na základě žádosti studenta povolit individuální  studium, v rámci kterého stanoví pro daného studenta podmínky dalšího studia a nejmenší počet kreditů pro postup do dalších roků studia.


Článek 14
Uznání zkoušek a započítání kreditů

(1) Děkan po posouzení obsahové náplně předmětu jeho garantem a se zřetelem k době, která uplynula od jeho absolvování, rozhodne o započítání kreditů za předměty, absolvované na jiné fakultě nebo vysoké škole.

(2) Absolvované předměty a k nim náležející kredity lze studentovi započítat, pokud neuplynulo více než pět let od úspěšného absolvování předmětu. Výjimku může povolit v případech hodných zvláštního zřetele děkan.

(3) Studentovi se započítává kreditová hodnota, náležející předmětu ve studijním programu, do kterého byl přijat.


Článek 15
Stipendia

Stipendium je možno studentovi přiznat podle Stipendijního řádu VFU Brno.


Článek 16
Poplatky spojené se studiem

VFU Brno jako veřejná vysoká škola stanovuje poplatky spojené se studiem podle § 58 zákona.


Článek 17
Ukončení studia

(1) Studium se řádně ukončuje absolvováním studia ve studijním programu. Podmínkou je získání kreditů ve výši šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a úspěšné složení zkoušek a zápočtů ze všech povinných předmětů v příslušném studijním programu. Dnem řádného ukončení studia je den, kdy byla vykonána poslední část státní zkoušky, předepsané studijním programem.

(2) Studium se dále ukončuje podle § 56 odst. 1 zákona.


Článek 18
Státní zkouška

(1) Státní zkoušku skládá student před zkušební komisí, která má nejméně tři členy. Právo zkoušet při státní zkoušce mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení vědeckou radou fakulty.

(2) Předsedu a členy zkušební komise jmenuje děkan z akademických pracovníků, vyučujících příslušné předměty, vědeckých pracovníků nebo významných odborníků, schválených vědeckou radou. Další členy zkušební komise může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“).

(3) Pro státní zkoušku lze zřídit i více zkušebních komisí.

(4) Státní zkouška se může podle studijního programu skládat z dílčích částí státní zkoušky. Součástí státní zkoušky, případně dílčí části státní zkoušky, může být i praktická část, která musí být úspěšně vykonána před účastí na teoretické části.

(5) Podmínkou účasti na státní zkoušce je:
a)     úspěšné absolvování všech povinných předmětů,
b)    získání dostatečného počtu kreditů (v magisterských studijních programech nejméně 300 kreditů, v bakalářských a magisterských studijních programech. které navazují na bakalářské studijní programy, stanoví minimální počet kreditů v souladu s čl. 1 odst. 2 děkan).

(6) Státní zkoušky, případně dílčí části státní zkoušky, se konají v termínech, které stanoví děkan. Student, který splnil podmínky pro účast na této zkoušce, je povinen se jí zúčastnit v nejbližším vypsaném termínu. Děkan mu může v odůvodněných případech povolit výjimku.

(7) Nemůže-li se student z vážných důvodů (zejména pro nemoc) dostavit ke státní zkoušce, případně dílčí části státní zkoušky, ve stanoveném termínu, je povinen se omluvit předsedovi zkušební komise. V případě, že se student ke zkoušce nedostaví a do tří dnů hodnověrně nedoloží důvody své neúčasti, ztrácí právo na tento termín zkoušky a je klasifikován „neprospěl/a F“ (4; F).

(8) Zkušební komise poskytne studentovi přibližně 30 minut k přípravě zadaných otázek.

(9) Rozhodnutí zkušební komise vyhlásí předseda v den konání zkoušky. Toto rozhodnutí je konečné. Průběh zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné. Průběh a výsledek státní zkoušky, případně dílčí části státní zkoušky, zaznamená předseda zkušební komise způsobem, který určí děkan.

(10) Výsledek dílčí části  státní zkoušky se klasifikuje podle čl. 11 odst. 13. Celkový výsledek státní zkoušky se hodnotí jako aritmetický průměr dílčích částí státní zkoušky: 1,0 až 1,30 „výborně A“, 1,31 až 1,50 „výborně B“, 1,51 až 2,30 „velmi dobře C“, 2,31 až 2,50 „velmi dobře D“, 2,51 až 3,00 „dobře E“. V případě konání  opravné dílčí části státní zkoušky se do celkového  prospěchu započítává pouze úspěšný výsledek opravné dílčí části státní zkoušky.

(11) Pokud student neuspěje u státní zkoušky, případně u dílčí části státní zkoušky v řádném termínu, určí mu děkan na jeho písemnou žádost a po dohodě s předsedou zkušební komise termín pro první opravnou zkoušku. Pokud student neuspěje ani u první opravné zkoušky, určí mu děkan termín pro druhou opravnou zkoušku. Třetí a další opravné státní zkoušky, případně příslušné dílčí části státní zkoušky, nelze povolit.

(12) Pokud student nesloží úspěšně všechny dílčí části státní zkoušky do 24 měsíců ode dne konání první dílčí části státní zkoušky, je mu studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.

(13) Studentovi, který ani u opravné dílčí části státní zkoušky neprospěl a který požádá o vystavení dokladu o průběhu studia, se zapíše výsledek „neprospěl/a F“ (4; F).


Článek 19
Písemné práce

(1) Studijní program může předepisovat nebo umožňovat jako součást státní zkoušky písemnou bakalářskou, diplomovou, rigorózní nebo odbornou práci (dále jen „písemná práce“). Zpracováním a obhajobou písemné práce prokazuje student schopnost samostatné odborné tvůrčí činnosti.

(2) Témata písemných prací vyhlašují přednostové ústavů a klinik podle pokynů děkana. Témata mohou navrhovat i studenti.

(3) Písemné práce musí být garantovány učitelem některého  z ústavů nebo klinik  VFU Brno. Další podrobnosti o přidělení písemné práce stanoví děkan. 

(4) Děkan určí zásady vypracování a formální úpravy písemné práce a termín, do kterého jsou studenti povinni ji odevzdat.

(5) Děkan určí další pravidla pro obhajobu písemné práce, zejména způsob jmenování a práce oponenta. Nejpozději pět dní před datem obhajoby písemné práce má právo se s hodnocením oponenta seznámit  student.

(6) Komise pro obhajoby písemných prací jmenuje děkan. Obhajoba práce se koná zpravidla za přítomnosti vedoucího a oponenta práce.

(7) Obhajobu písemné práce hodnotí komise pro obhajoby písemných prací s přihlédnutím k hodnocení vedoucího práce a oponenta a k průběhu obhajoby způsobem uvedeným v čl. 11 odst. 13.

(8) Obhajobu písemné práce lze opakovat nanejvýš dvakrát. V ostatním se postupuje obdobně jako při konání dílčích částí  státní zkoušky podle čl.18.


Článek 20
Výsledek studia

(1) Celkový výsledek studia se hodnotí podle výsledků zkoušek a státní zkoušky stupnicí „prospěl/a s vyznamenáním“ a „prospěl/a“.

(2) Studium s vyznamenáním absolvuje student, který vykonal státní zkoušku v řádném termínu s celkovým prospěchem „výborně A“ nebo „výborně B“ a během celého studia dosáhl průměrný prospěch ze všech předmětů do 1,50, přičemž ze žádného předmětu nebyl hodnocen známkou „dobře E“ a nekonal žádnou opravnou zkoušku.

(3) Děkan může na žádost studenta, který získal počet kreditů nutný pro účast na státní zkoušce, výjimečně povolit opakovanou zkoušku nejvýše ze dvou předmětů, ze kterých byl klasifikován při řádné zkoušce stupněm „dobře E“. Do průměrného prospěchu se pak započítává pouze výsledek opakované zkoušky, pokud ji student úspěšně vykonal.


Článek 21
Zanechání studia

(1) Student, který se rozhodne zanechat studia, oznámí tuto skutečnost písemně děkanovi. (2) Studentovi, který oznámil, že zanechává studia, vydá děkan potvrzení o získaných kreditech a úspěšně vykonaných zkouškách. V potvrzení uvede, že student studia zanechal.


Článek 22
Vyloučení ze studia

Studium je možno studentovi ukončit vyloučením ze studia podle § 56 odst. 1 písm. e) zákona. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.


Článek 23
Doklady o studiu

(1) Doklady o studiu definuje § 57 zákona. (2) Absolventům, kteří řádně ukončili studium ve studijním programu státní zkouškou, vydá VFU Brno:
  a)vysokoškolský diplom s uvedením studijního programu, studijního oboru a akademického titulu,
  b)dodatek k diplomu (Diploma Supplement).
Vysokoškolský diplom se označí dnem řádného ukončení studia.

 


Článek 24
Společná a závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Studijní a zkušební řád VFU Brno registrovaný ministerstvem dne 12.července 2005  pod
č.j. 22 370/2005-30.

(2) Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studium ve studijních programech uskutečňovaných VFU Brno při realizaci kreditního systému studia. Na studium ve studijních programech uskutečňovaných na Fakultě veterinárního lékařství a Fakultě veterinární hygieny a ekologie před akademickým rokem 2004/2005 se vztahují dosavadní  studijní a zkušební řády fakult.

(3) Tento studijní a zkušební řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem  VFU Brno dne 28. listopadu 2007.

(4) Tento studijní a zkušební řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem jeho registrace ministerstvem.

(5) Tento studijní a zkušební řád  nabývá účinnosti dnem  jeho registrace ministerstvem.

 

 

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., v. r.

rektor VFU Brno