STUDIJNÍ a Zkušební řád doktorských studijních programů

na veterinární a farmaceutické univerzitě brno
ze dne 4. května 2007

Obecná ustanovení

Článek 1
(1) Tento studijní a zkušební řád je vnitřním předpisem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU“). Upravuje studium v doktorských studijních programech (dále jen „DSP“), uskutečňovaných podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

(2) Na VFU se DSP uskutečňuje na fakultách v akreditovaných studijních oborech prezenční nebo kombinovanou formou. Standardní doba studia je 3 až 4 roky, její délka závisí na akreditaci příslušného studijního oboru DSP.

(3) Fakulty mohou uskutečňovat DSP i ve spolupráci s jinými fakultami nebo vysokými školami a dalšími vědeckými pracovišti na základě uzavřené dohody o spolupráci.
 
Organizace studia

Článek 2
Oborové rady
(1) Pro jednotlivé akreditované studijní obory DSP jsou ustaveny oborové rady (dále jen „OR“), které sledují a hodnotí studium DSP.

(2) OR jsou nejméně pětičlenné. Členy OR jsou přední učitelé fakulty a jiných univerzit nebo vědeckých pracovišť. Členy OR jmenuje a odvolává po vyjádření vědecké rady fakulty (dále jen „VR“) děkan. Předsedu OR jmenuje na návrh OR děkan, na návrhu se OR usnáší hlasováním.

(3) Doba ustavení OR je zpravidla shodná s dobou platnosti akreditace studijního oboru. Členové OR mohou být jmenováni do funkce opakovaně.

(4) OR vykonávají zejména tyto činnosti:
   a) sestavují oborový studijní program a předkládají jej ke schválení VR,
   b) předkládají děkanovi návrhy na jmenování školitelů v DSP a na jejich odvolání,
   c) navrhují děkanovi složení přijímacích komisí pro studium v DSP a stanovují obsah přijímacích pohovorů,
   d) schvalují témata disertačních prací,
   e) hodnotí průběh studia v DSP a plnění studijních povinností studentů v akademickém roce,
    f) navrhují děkanovi předsedu a členy komise pro státní doktorskou zkoušku,
   g) navrhují děkanovi předsedu, členy komise a oponenty pro obhajobu disertační práce,
   h) předkládají děkanovi návrhy na ukončení studia v DSP pro neplnění studijních povinností,
    i) na návrh studenta hodnotí práci školitele,
    j) posuzují, zda se publikační činnost vztahuje k problematice řešené studentem v rámci studia v DSP podle čl. 9 odst. 3.

(5) Předseda OR  vykonává zejména tyto činnosti:
    a) svolává a řídí zasedání OR,
    b) předkládá děkanovi rozhodnutí, návrhy a doporučení OR,
    c) pro jednání komise pro státní doktorskou zkoušku a komise pro obhajobu disertační práce vypracovává stanovisko, v němž hodnotí splnění podmínek ze strany studenta DSP,
    d) po úspěšné obhajobě disertační práce předkládá děkanovi návrh na udělení akademického titulu Ph.D.,
    e) na žádost děkana vypracovává souhrnnou zprávu o průběhu studia v DSP ve studijním oboru.

(6) Zasedání OR svolává předseda podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.               O výsledcích jednání se pořizuje zápis. Zasedání OR může svolat i děkan.

(7) OR je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Pro zjišťování názoru členů OR může předseda využít i elektronické korespondence.

(8) Činnost OR  je hodnocena jedenkrát ročně VR.

(9) OR si může pro své rozhodování vyžádat stanovisko školícího pracoviště.

Článek 3
Odborné vedení studenta
(1) Odborný průběh studia v DSP zabezpečují školitelé, kterými mohou být jen osoby s vědeckou hodností DrSc. nebo CSc., akademicko-vědeckým titulem Dr. nebo akademickým titulem Ph.D., případně s odpovídajícím vědeckým kvalifikačním stupněm (samostatný vědecký pracovník, vedoucí vědecký pracovník).

(2) Školitele studenta DSP jmenuje a odvolává na návrh OR děkan.

(3) OR může navrhnout jako školitele též odborníka z jiného pracoviště než z VFU s potřebnými kvalifikačními předpoklady. Na návrh školitele může OR určit studentovi DSP i druhého školitele – specialistu. Školitelem – specialistou může být i osoba, která je v pracovním poměru s jiným zaměstnavatelem nebo osoba samostatně výdělečně činná.

(4) Školitel vede odbornou a vědeckou přípravu studenta během studia v DSP. Vykonává zejména tyto činnosti:
   a) sestavuje se studentem jeho individuální studijní plán,
   b) provádí průběžnou kontrolu plnění individuálního studijního plánu studenta,
   c) předkládá předsedovi OR roční hodnocení studenta DSP,
   d) navrhuje děkanovi studium  studenta v jiných domácích nebo zahraničních vědeckých
     a vzdělávacích institucích.
   e) zabezpečuje podle potřeby konzultace u jiných odborníků,
    f) předkládá písemné stanovisko k disertační práci, předložené studentem k obhajobě,
   g) vyjadřuje se k žádosti studenta o přerušení studia,
   h) předkládá OR návrh na vyloučení studenta ze studia.

(5) V případě, že školitel řádně neplní své povinnosti, jmenuje děkan na návrh OR studentovi nového školitele.

Článek 4
Studenti DSP
(1) Student DSP má právo:
   a) studovat podle svého individuálního studijního plánu,
   b) používat zařízení a informační technologie potřebné pro studium  v  DSP v souladu s pravidly určenými VFU,
   c)  vyjadřovat se k průběhu studia a žádat OR  a děkana o projednání připomínek ke studiu,
   d) navrhovat téma své disertační práce ke schválení OR.

(2) Student DSP je povinen:
   a) dodržovat obecně závazné právní předpisy, Statut VFU, statut příslušné fakulty a další vnitřní předpisy VFU a fakulty,
   b) dostavit se na předvolání rektora, děkana nebo jimi pověřeného zaměstnance VFU k projednání otázek týkajících se průběhu nebo ukončení jeho studia,
   c) plnit svůj individuální studijní plán, pokyny příslušné OR a školitele,
   d) neprodleně  oznamovat  studijnímu  oddělení  děkanátu  veškeré změny  osobních údajů
     a adresy pro doručování korespondence
   e) hradit poplatky spojené se studiem.
 
Článek 5
Přijímání ke studiu
(1) Podmínky přijetí do studia v DSP schvaluje na návrh děkana Akademický senát fakulty (dále jen „AS“).

(2) Přijímací řízení do studia v DSP zahajuje děkan veřejným vyhlášením, které obsahuje zejména:
   a) studijní obory a formy studia v DSP, ve kterých se budou v daném akademickém roce přijímat noví uchazeči,
   b) podmínky pro přijetí ke studiu do jednotlivých studijních oborů,
   c) doklady požadované pro přijetí ke studiu,
   d) lhůtu pro podání přihlášky ke, studiu ,
   e) další informace (zejména  místo podání přihlášek, školící pracoviště).

(3) O přijetí do studia v DSP se mohou ucházet občané České republiky i cizinci. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

(4) Uchazeči o studium v DSP se přihlašují písemně na studijním oddělení děkanátu. K přihlášce ke studiu přiloží:
    a) doklad o řádném  ukončení studia v magisterském studijním programu (lze doložit         i dodatečně, před rozhodnutím děkana o přijetí ke studiu),
    b) stručný strukturovaný životopis s údaji o dosaženém vzdělání, odborné, případně vědecké a výzkumné činnosti, seznam publikační a přednáškové činnosti, případně        i posudky odborných prací.

(5) Uchazeče, kteří dodali požadované doklady, pozve písemně studijní oddělení děkanátu k přijímacímu pohovoru nejpozději 14 dní před jeho konáním. Pokud uchazeč nedodal doklady podle odstavce 4 písm. b), děkan přihlášku ke studiu zamítne.

Článek 6
(1) Přijímací komise pro jednotlivé studijní obory DSP a jejich předsedy jmenuje děkan na návrh příslušné OR. Přijímací komise je nejméně tříčlenná. Obsah přijímacího pohovoru stanovuje OR. Při pohovoru má uchazeč prokázat odborné schopnosti a předpoklady pro tvůrčí vědeckou práci.

(2) Přijímací komise v neveřejném zasedání zhodnotí výsledek přijímacího pohovoru a na základě hlasování doporučí děkanovi přijetí nebo nepřijetí uchazeče do studia. Hlasování může být podle rozhodnutí předsedy komise tajné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(3) Přijímací komise vyhotoví zápis o výsledku přijímacího pohovoru. Pokud vykoná přijímací pohovor úspěšně více uchazečů, přijímací komise určí pořadí uchazečů k přijetí ke studiu.

(4) Zápis o výsledku přijímacího pohovoru předá předseda přijímací komise do 3 dnů po jeho konání na studijní oddělení děkanátu.

(5) Děkan posoudí výsledky jednání přijímacích komisí a rozhodne o přijetí do studia        v DSP v jednotlivých studijních oborech s ohledem na pořadí, navržené komisemi.

(6) Výsledek přijímacího řízení sdělí děkan uchazečům písemně do 30 dnů po ukončení přijímacího řízení. V případě přijetí uchazeče do studia v DSP uvede i předpokládaný termín nástupu.

(7) Uchazeč má právo požádat děkana ve smyslu § 50 odst. 7 zákona o přezkoumání rozhodnutí. Žádost podává písemně do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

(8) Přijatý uchazeč je písemně pozván k zápisu do studia a je mu vystaven výkaz o studiu.

Článek 7
Průběh studia
(1) Průběh studia je určen v individuálním studijním plánu, který má část vzdělávací a část vědeckou a výzkumnou. Individuální studijní plán musí student předložit OR ke schválení do 30 dnů od zápisu do studia.

(2) Vzdělávací část obsahuje obecnou oblast, zahrnující zejména propedeutiku vědecké práce, a specializační oblast, zahrnující zpravidla 3 speciální studijní předměty uvedené ve studijním programu příslušného studijního oboru DSP, které souvisejí s řešeným tématem. Splnění vzdělávací části individuálního studijního plánu prokáže student DSP vykonáním příslušných zápočtů a zkoušek.

(3) Vědecká a výzkumná část je zaměřena na řešení konkrétního výzkumného úkolu a na zpracování disertační práce.

(4) Součástí individuálního studijního plánu může být i pedagogická činnost v daném oboru v rozsahu maximálně 120 hodin za celé studium.

(5) Individuální studijní plán musí obsahovat zejména:
   a) dobu zahájení a předpokládaného ukončení studia,
   b) studijní předměty, z nichž je student povinen složit zkoušku,
   c) předpokládané téma disertační práce, s uvedením cíle a hlavních metodických postupů při řešení zadaného úkolu,
   d) jméno školitele, případně školitelů,
   e) školící pracoviště.

(6) Maximální délka studia je 5 let.

Článek 8
Zkoušky
(1)  Obecnou oblast vzdělávání organizuje a garantuje děkan, zkoušky specializační části  vzdělávání příslušná OR.

(2) Zkoušky jsou veřejné. Zkoušející jmenuje děkan.

(3) Zkoušky jsou svým obsahem zaměřeny na posouzení schopnosti studenta uplatnit získané poznatky při vlastní vědecké a výzkumné  činnosti a přípravě disertační práce.

(4) Výsledek, dosažený při zkouškách, se hodnotí stupni prospěl(a) - neprospěl(a). Po ukončení studia je možno úspěšně vykonanou zkoušku nebo zápočet a s nimi spojené kredity uznat v případě dalšího studia do 5 let od jejich vykonání. Zkoušku lze opakovat pouze dvakrát. Druhá opravná zkouška se na žádost studenta nebo zkoušejícího koná před komisí jmenovanou děkanem.

Článek 9
Postup do dalšího roku studia
(1) Pro postup do dalšího roku studia musí student splňovat postupová kriteria. Postupová kriteria jsou tyto:
    a) pro postup do 2. roku studia musí získat nejméně  45 kreditů,
    b) pro postup do 3. roku studia musí získat celkem nejméně  100 kreditů,
    c) pro postup do 4. roku studia musí získat celkem nejméně  150 kreditů,
    d) pro postup do 5. roku studia musí získat ve 4. roce studia nejméně dalších 60 kreditů.

(2) Kredity se získávají zejména za složené zkoušky, získané zápočty, publikační činnost a případně další aktivity v souladu se studijním programem příslušného studijního oboru DSP, schváleným VR.

(3) Publikační činnost se musí vztahovat k problematice řešené studentem v rámci studia   v DSP.  Každou zkoušku nebo publikační činnost lze v průběhu studia započítat pouze jednou.

 
Řádné ukončení studia

Článek 10
(1) Studium v doktorském studijním programu se řádně ukončuje obhajobou disertační práce a státní doktorskou zkouškou při získání počtu kreditů ve výši nejméně šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia.

(2) Dnem řádného ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní doktorská zkouška.

Článek 11
Disertační práce
(1) Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého a výzkumného úkolu. Musí obsahovat původní vědecké výsledky. Disertační práce může být předložena v podobě disertačního spisu nebo jako tématicky ucelený soubor publikací, opatřený stručným komentářem. Publikací se v tomto kontextu rozumí původní vědecké výsledky, přijaté do tisku nebo opublikované v některém z vědeckých časopisů.

(2) Disertační práce musí splňovat tyto  náležitosti:
   a) musí být předložena k obhajobě v jazyce českém, slovenském nebo anglickém a musí vyhovovat jazykovým normám,
   b) musí být členěna na části požadované pro vědeckou publikaci, součástí výsledkové části je uvedení nových poznatků; disertační práce předložená v jazyce českém nebo slovenském musí být opatřena souhrnem v anglickém jazyce, práce předložená               v anglickém jazyce musí mít český nebo slovenský souhrn,
   c) titulní strana musí obsahovat údaje, kde byla disertační práce vypracována a rok jejího dokončení,
   d) disertační práce musí být vytištěna nebo jiným způsobem rozmnožena a svázána v pevné vazbě.
 
Článek 12
Obhajoba disertační práce
(1) Student DSP podává písemnou přihlášku k obhajobě disertační práce děkanovi prostřednictvím předsedy příslušné OR. Součástí přihlášky jsou:
   a) životopis,
   b) seznam dosud publikovaných prací,
   c) disertační práce v počtu čtyř výtisků a soubor na disketě nebo  CD.

(2) Podmínkou uskutečnění obhajoby disertační práce je autorství nebo spoluautorství studenta DSP na nejméně jedné publikaci ve vědeckém časopise s impakt faktorem, uvedeném v databázi ISI Web of Knowledge.

(3) Obhajoba disertační práce se koná před komisí pro obhajobu disertační práce. Komise je jmenována děkanem na návrh OR. Je nejméně pětičlenná a alespoň dva její členové musí být z pracoviště mimo VFU. Komise je složena z předsedy, oponentů, školitele a dalších členů.

(4) OR navrhne děkanovi ke schválení alespoň 2 oponenty, kteří jsou odborníky                  v příslušném vědním oboru. Alespoň jeden z nich musí být profesorem nebo docentem           a alespoň jeden z nich musí být z jiné vysoké školy nebo vědeckého pracoviště mimo VFU. Oponentem nemůže být ustanoven školitel studenta DSP.

(5) Oponent disertační práci posoudí a vyhotoví písemný posudek, který odevzdá do           6 týdnů příslušnému předsedovi komise pro obhajobu disertační práce nebo mu do 14 dnů oznámí, že posudek nemůže vypracovat. Pokud nebyl posudek v uvedené lhůtě odevzdán, nebo pokud oponent oznámil, že posudek nemůže vypracovat, navrhne OR nového oponenta.

(6) Každý oponent je povinen vypracovat samostatný posudek, jehož závěrem musí být jednoznačné vyjádření, zda doporučuje disertační práci k obhajobě nebo  nikoliv.

(7) Pokud nadpoloviční většina oponentů nedoporučí disertační práci k obhajobě, předseda komise pro obhajobu disertační práce zastaví řízení a do 8 dnů předá materiály k dalšímu rozhodnutí děkanovi.

(8) Předseda komise pro obhajobu disertační práce navrhne do 1 měsíce po obdržení posudků všech oponentů děkanovi termín a místo konání obhajoby disertační práce. Obhajoba se koná nejpozději do 6 měsíců ode dne dodání žádosti o povolení obhajoby, doložené všemi doklady, pokud byly splněny všechny stanovené náležitosti a podmínky obhajoby.

(9) Předseda komise pro obhajobu disertační práce prostřednictvím studijního oddělení děkanátu zveřejní nejméně 4 týdny předem dobu a místo konání obhajoby disertační práce      a písemně tuto skutečnost oznámí studentovi DSP a členům komise.

(10) Nejpozději 14 dnů přede dnem konání obhajoby disertační práce zašle předseda komise pro obhajobu disertační práce prostřednictvím studijního oddělení děkanátu posudky oponentů studentovi DSP a členům komise.

(11) Obhajoba disertační práce se koná za přítomnosti nejméně dvou třetin všech členů komise pro obhajobu disertační práce. Jestliže se jeden z oponentů nemůže z mimořádně závažných důvodů obhajoby zúčastnit, může se obhajoba konat za podmínky, že nepřítomný oponent podal kladný posudek. V takovém případě se posudek nepřítomného oponenta při obhajobě přečte. V nepřítomnosti dvou oponentů se obhajoba nemůže konat.

(12) Obhajobu disertační práce řídí předseda komise pro obhajobu disertační práce, výjimečně z jeho pověření jiný člen komise. Oponent a školitel obhajobu řídit nemohou. Předseda komise zajistí pořízení zápisu, který podepíše.

(13) Obhajoba disertační práce probíhá jako vědecká rozprava mezi studentem DSP, oponenty, členy komise pro obhajobu disertační práce a ostatními účastníky obhajoby.

(14) Po skončení obhajoby disertační práce se koná neveřejné zasedání, na kterém komise pro obhajobu disertační práce zhodnotí její průběh a rozhodne tajným hlasováním o výsledku. Obhajoba se hodnotí stupni prospěl(a) - neprospěl(a).

(15) Disertační práce je obhájena, pokud ji nadpoloviční většina všech přítomných členů komise pro obhajobu disertační práce hodnotí stupněm prospěl(a). O výsledku hlasování se sepíše protokol, který podepíší všichni hlasující.

(16) Výsledek hlasování vyhlásí předseda komise pro obhajobu disertační práce. Zápis      o průběhu obhajoby disertační práce a protokol o hlasování odevzdá předseda komise studijnímu oddělení děkanátu nejpozději do 14 dnů ode dne konání obhajoby.

(17) Obhajobu disertační práce je možné opakovat po nezbytném přepracování nebo  doplnění disertační práce jen jednou.

Článek 13
Státní doktorská zkouška
(1) Student se písemně hlásí OR ke státní doktorské zkoušce po složení všech předepsaných zkoušek, odevzdání disertační práce a splnění dalších povinností, předepsaných DSP.

(2) Státní doktorská zkouška je veřejná a skládá se před komisí pro státní doktorskou zkoušku, kterou jmenuje na návrh OR děkan. Komise je nejméně tříčlenná. Nejméně jeden člen je z jiných univerzitních nebo vědeckých pracovišť. Komise jedná o výsledku zkoušky v neveřejném zasedání a usnáší se většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(3) Státní doktorská zkouška se může konat až po úspěšné obhajobě disertační práce.

(4) Státní doktorskou zkouškou má student prokázat teoretické znalosti ve zvoleném studijním oboru DSP.

(5) Státní doktorská zkouška se hodnotí stupni prospěl(a) - neprospěl(a).

(6) Neprospěl-li student při státní doktorské zkoušce, může ji opakovat nejvýše jednou, a to v termínu, který stanoví příslušná komise pro státní doktorskou zkoušku, nejdříve však za 3 měsíce, nejpozději za 6 měsíců.

(7) O výsledku státní doktorské zkoušky se sepisuje protokol, který podepíše předseda       a další členové komise pro státní doktorskou zkoušku. Předseda komise do 3 dnů doručí protokol na studijní oddělení děkanátu.

(8) Pokud se student nemůže dostavit ke zkoušce ve stanoveném termínu, je povinen se do pěti dnů omluvit předsedovi komise pro státní doktorskou zkoušku, který v případě, že uzná důvod omluvy, určí náhradní termín. Pokud se student nedostaví ke zkoušce bez vážného důvodu, nebo pokud od zkoušky odstoupí, je hodnocen stupněm neprospěl(a).
 
 
Další ustanovení

Článek 14
Přerušení studia
(1) Děkan může ze závažných důvodů, jako jsou zejména mateřská dovolená nebo zdravotní důvody, přerušit na návrh studenta jeho studium v DSP. Po dobu přerušení studia není osoba studentem. Osoba přestává být studentem dnem přerušení studia.

(2) Celková doba přerušení je maximálně 24 měsíců.

Článek 15
Ukončení studia
(1) Studium v DSP se  ukončuje:
   a) řádným ukončením studia obhajobou disertační práce a složením státní doktorské zkoušky,
   b) zanecháním studia,
   c) rozhodnutím děkana podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona, zejména pokud student nesplní podmínky pro postup do dalšího roku studia podle čl.  9,
   d) odnětím nebo zánikem akreditace studijního programu,
   e) vyloučením ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) nebo § 67 zákona.

(2) Rozhodnutí o ukončení studia podle odstavce 1 písm. c) a e) musí být vydáno v souladu s § 68 zákona.

Článek 16
Udělení akademického titulu
(1) Absolventům, kteří řádně ukončili studium v doktorském studijním programu, vydá VFU:
    a) vysokoškolský diplom s uvedením studijního programu, studijního oboru a akademického titulu Ph.D.,
    b) dodatek k diplomu.

(2) Vysokoškolský diplom se absolventům předává zpravidla slavnostním způsobem.

Článek 17
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Tento studijní a zkušební řád se vztahuje i na studium v DSP zahájené před nabytím účinnosti tohoto studijního a zkušebního řádu.

(2) Studijní výsledky dosažené stávajícími studenty DSP před nabytím účinnosti tohoto studijního a zkušebního řádu se přepočítají na kredity ke dni účinnosti tohoto studijního a zkušebního řádu. Děkan může v odůvodněných případech těmto studentům zmírnit postupová kritéria podle čl. 9 odst. 1 nebo upustit od podmínky maximální délky studia podle čl. 7 odst. 6.
 
Článek 18
Platnost a účinnost
(1) Tento studijní a zkušební řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona chválen AS  VFU dne 5. dubna 2007.

(2) Tento studijní a zkušební řád nabývá platnosti podle § 26 odst. 4 zákona dnem jeho registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(3) Tento studijní a zkušební řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2007.
 
 
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., v. r.
rektor