Stipendijní řád

Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
 ze dne 5. února 2016

Článek 1
Obecná ustanovení
 
(1) Stipendijní řád Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU Brno") je vydán podle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon") jako vnitřní předpis VFU Brno.
 
(2) Tento stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznávání a způsob vyplácení.
 
(3) Při stanovování výše stipendií se přihlíží k finančním zdrojům a možnostem univerzity. Zdrojem pro vyplácení stipendií podle tohoto stipendijního řádu jsou dotace nebo příspěvky ze státního rozpočtu, stipendijní fond vytvořený podle § 58 odst. 7 zákona, jiné účelové zdroje, umožní-li to smlouva s poskytovatelem nebo jeho rozhodnutí, případně další zdroje, které umožňují jejich použití pro stipendia studentům.