Všechny tři fakulty VFU Brno si zvolily v uplynulých zimních měsících své nejvyšší představitele. Po rektorských volbách, které proběhly v říjnu 2017, přišly na řadu volby děkanské. Akademické senáty jednotlivých fakult na svých slavnostních zasedáních udělily akademikům děkanský mandát na čtyřleté funkční období, tedy na roky 2018 až 2022.

Jako první proběhla volba kandidáta na děkana na Fakultě veterinární hygieny a ekologie, 4. prosince 2017. Pro zvolení děkana v prvním kole bylo zapotřebí 14 hlasů. Do funkce byla zvolena dosavadní děkanka fakulty doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. s počtem 21 hlasů. Jeden senátor byl proti a jeden se zdržel hlasování.

 

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se konaly děkanské volby na Farmaceutické fakultě VFU Brno. Ze tří kandidátů byla kandidátkou na děkanku zvolena doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA, současná prorektorka pro vzdělávání VFU Brno. Vítězství ji zajistilo 13 hlasů.

 

Poslední děkanské volby se uskutečnily ve středu 10. ledna 2018 na Fakultě veterinárního lékařství. Kandidátem na děkana FVL byl zvolen doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., který získal 35 platných hlasů, jeden hlas byl neplatný.

 

Členové Akademických senátů můžou dát při volbě svůj hlas libovolnému počtu kandidátů. Vítězem se pak stává kandidát s nejvyšším počtem platných hlasů. V případě, že je navržen pouze jeden kandidát, je návrh na jmenování děkana přijat, získá-li souhlas nadpoloviční většiny všech členů senátu.

 

Všem zvoleným kandidátům gratulujeme a přejeme úspěšný rok 2018. Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT