Článek I Základní ustanovení
Článek II Řízení o ubytování na kolejích
Článek III Rozhodování o ubytování
Článek IV Kolejní místo a společné prostory
Článek V Placení za ubytování v kolejích
Článek VI Zánik ubytování
Článek VII Práva a povinnosti studenta ubytovaného v koleji
Článek VIII Práva a povinnosti ředitele koleje
Článek IX Provoz koleje
Článek X Účinnost kolejního řádu

Článek I

Základní ustanovení

 1. Kaunicovy studentské koleje (dále jen „koleje“) jsou součástí Veterinární univerzity Brno (dále jen „VETUNI“).
 2. Činnost, provoz a řízení koleje je upraveno Statutem VETUNI, Organizačním řádem VETUNI a Organizačním řádem koleje.
 3. Ubytování v koleji je upraveno ubytovací smlouvou, tímto Kolejním řádem, Provozním řádem a Občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2326 až 2331 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a českým právním řádem.

Článek II

Řízení o ubytování na kolejích

 1. Rektor VETUNI zřizuje pro řešení problematiky ubytování na kolejích svůj poradní orgán: Kolejní komisi VETUNI. Komisi tvoří prorektor pro vzdělávání (dále jen „prorektor“) a ředitel koleje.
  Komise řeší zásadní otázky, týkající se ubytovaných studentů.
  Mimo jiné:
 • stanovení celouniverzitních kriterií pro přidělování míst žadatelům o ubytování
 • schválení harmonogramu ubytování.

Článek III

Rozhodování o ubytování

 1. Na ubytování v koleji není právní nárok.
 2. Kritéria pro ubytování v koleji stanoví Kolejní komise VETUNI a vedení koleje je zveřejní na úřední desce kolejí, příp. i jiným vhodným způsobem.
 3. Ubytování v koleji může být poskytnuto studentům pouze na základě jejich žádosti o ubytování, která se podává elektronickou cestou v programu ISKaM, v termínu stanoveném ředitelem kolejí.
 4. Útvar ubytování zpracuje podané žádosti o ubytování, podle stanovených kriterií sestaví pořadník žadatelů a jmenný seznam žadatelů, se kterými se zavazuje uzavřít smlouvu o ubytování. Seznam všech žadatelů, tj. těch, se kterými se zavazuje uzavřít smlouvy o ubytování i ostatních, zveřejní na úřední desce kolejí, popř. i jiným vhodným způsobem. Studenty nově přijaté ke studiu informuje dopisem na adresu uvedenou v žádosti o ubytování.
 5. Žadatelé o ubytování, kterým nebylo přislíbeno uzavření smlouvy o ubytování, mohou v určeném termínu po zveřejnění informace na úřední desce kolejí nebo od obdržení písemné informace, požádat písemně cestou ředitele kolejí o přezkoumání zamítavého stanoviska. Kolejní komise VETUNI důvody uvedené v žádosti o přezkoumání posoudí a do třiceti dnů od převzetí žádosti sdělí žadateli písemně své stanovisko. Stanovisko je ve věci konečné.
 6. Závazkem uzavřít smlouvu o ubytování nevzniká nárok na konkrétní ubytovací (kolejní) místo. Ubytovací smlouva bude uzavřena se studentem na konkrétní místo uvedené v žádosti pouze tehdy, pokud to dovolí provozní lůžková kapacita. Během ubytování může být na základě odůvodněných potřeb provozu koleje kolejní místo změněno.
 7. Smlouvu o ubytování uzavírá se studentem ředitel koleje (dále rovněž „ubytovatel“) při převzetí kolejního místa.
 8. Smlouva o ubytování se uzavírá na studijní měsíce akademického roku (dobu výuky a zkouškové období) podle časového plánu výuky na jednotlivých fakultách. Pokud to lůžková kapacita a provozní podmínky dovolují, může být student ubytován v koleji i po ostatní dobu kalendářního roku.
 9. Závazek uzavřít se studentem Smlouvu o ubytování zaniká, neuzavře-li student Smlouvu o ubytování do termínu stanoveného nástupu do koleje a vážné důvody své nepřítomnosti (nečinnosti) písemně do tohoto termínu nesdělí vedení koleje.
 10. Pokud to provozní podmínky koleje dovolí, mohou být studenti - manželé ubytováni ve vyhrazených částech koleje v rámci vyčleněné kapacity spolu. Ubytování ve společném pokoji může být studentům - manželům poskytnuto, jestliže oba splňují všechny podmínky a kriteria individuálního ubytování.

Článek IV

Kolejní místo a společné prostory

 1. Kolejním místem se rozumí obytný prostor s příslušenstvím, ve kterém se nachází lůžko studenta.
 2. Společnými prostorami se rozumí prostory, které slouží domovnímu provozu a jsou k dispozici všem ubytovaným studentům stejnou měrou, např. studovny, společné sociální zařízení, společné kuchyně, apod.
 3. Společné a obytné prostory mohou být užívány pouze k účelu, k němuž jsou určeny.
 4. Při převzetí kolejního místa (při uzavření Smlouvy o ubytování) potvrdí ubytovaný ubytovateli, že nebyly shledány žádné škody nebo závady. Zjistí-li se však na zařízení kolejního místa závady nebo škody, sepíše o nich určený zaměstnanec koleje protokol, který ubytovaný podepíše nebo uvede své stanovisko.
 5. Pokoj si uklízí ubytovaní sami.
 6. Provozování podnikatelských či obdobných aktivit v objektu koleje je ubytovaným zakázáno.

Článek V

Placení za ubytování v koleji

Ubytovaný se zavazuje platit od data uzavření smlouvy o ubytování poplatek za poskytnuté přechodné ubytování v částce, kterou stanoví kvestor VETUNI. Poplatek se platí v termínech a způsobem dohodnutým v ubytovací smlouvě.

Článek VI

Zánik ubytování

 1. Ubytování zaniká
  1. uplynutím doby, na kterou bylo ubytování sjednáno v ubytovací smlouvě
  2. dnem odhlášení studenta (ubytovaného) z ubytování
  3. písemnou výpovědí ubytovaného se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která počíná plynout dnem doručení výpovědi druhé straně,
  4. dnem přerušení, ukončení, zanechání nebo vyloučení ze studia
  5. vyřazením objektu (části objektu) z provozu v důsledku provozní havárie, jestliže ubytovatel nemůže postupovat podle čl. VIII odst. 1 písm. c),
  6. odstoupením ubytovatele od smlouvy

Ubytovatel může od smlouvy odstoupit tehdy, jestliže ubytovaný

 • přes písemnou výstrahu nebo upozornění porušuje Smlouvu o ubytování, ustanovení Kolejního řádu, Provozního řádu, příp. ustanovení obecných právních předpisů, vztahujících se na práva a povinnosti ubytovaných nebo je porušil pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních  látek
 • se dopustil vandalismu nebo fyzického násilí vůči zaměstnanci VETUNI, či jinému studentovi nebo osobě v prostorách koleje
 • nezaplatí řádně a v termínu poplatek za ubytování

7. písemnou výpovědí ubytovatele se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která počíná plynout dnem doručení výpovědi ubytovanému studentovi

  Výpověď lze dát tehdy, jestliže ubytovaný student

 • uvedl v žádosti o ubytování nepravdivé údaje, které podstatně ovlivnily rozhodování o této žádosti
 • neplní řádně své studijní povinnosti. Pro výpověď ze strany ubytovatele pro neplnění studijních povinností je rozhodující písemné, jednoznačně formulované stanovisko děkana fakulty.
 1. Student může do tří dnů od obdržení výpovědi smlouvy o ubytování (odst. 1 písm. g) písemně požádat Kolejní komisi VETUNI o přezkoumání výpovědního důvodu. Do sedmi dnů po obdržení žádosti Kolejní komise přezkoumá důvody v ní uvedené a písemně ubytovanému sdělí své stanovisko. Toto stanovisko je konečné.
 2. Ubytování studenta-cizince v koleji zaniká nejpozději do jednoho měsíce ode dne ukončení, přerušení nebo vyloučení ze studia nebo zanechání studia.
 3. Při ukončení ubytování z jakéhokoliv důvodu nemá ubytovaný právo na náhradní ubytování a je povinen kolejní místo vyklidit a předat ubytovateli k datu zániku ubytování. V opačném případě se vystavuje nebezpečí nuceného vystěhování a náhrady škody, která v důsledku této skutečnosti ubytovateli vznikne.

Článek  VII

Práva a povinnosti studenta ubytovaného v koleji

 

 1. Právo studenta, se kterým se ubytovatel zavazuje uzavřít Smlouvu o ubytování a ubytovaného užívat kolejní místo a společné prostory (článek IV) na základě uzavřené Smlouvy o ubytování, je osobním právem konkrétního studenta a toto právo nesmí být postoupeno jiné osobě.
 2. ubytovaný student má dále právo:
  • na poskytnutí základního vybavení pokoje (v rozsahu inventárního seznamu pokoje) a na běžnou údržbu tohoto vybavení
  • na kolejní legitimaci, která ho opravňuje ke vstupu do koleje, a jeden klíč od pokoje, ve kterém je ubytován
  • na dodržování svého soukromí. Jiné cizí osoby než ubytovaní a osoby pověřené ubytovatelem mohou vstoupit do pokoje jen se souhlasem ubytovaných přítomných na pokoji.
  • na pravidelnou výměnu ložního prádla
  • přijímat návštěvy dle článku IX
  • předkládat vedení koleje a prorektorovi návrhy a připomínky týkající se provozu koleje
  • používat v objektu koleje bezplatně nebo za stanovený poplatek povolené elektrické spotřebiče. Seznam povolených elektrických spotřebičů vč. příslušných poplatků stanoví a na úřední desce kolejí zveřejní vedení koleje.
  • požádat o změnu ubytovací smlouvy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
 3. Ubytovaný student je povinen :
  • při nastěhování do koleje předložit doklad o příslibu ubytování (článek III bod 4), platný průkaz totožnosti, průkaz studenta VETUNI, fotografii, zaplatit zálohu za MG kartu a kauci na ubytování, předložit číslo účtu, ze kterého bude probíhat bezhotovostní úhrada poplatku za ubytování. Student se může nechat zastupovat jen zástupcem, který přeloží úředně ověřenou plnou moc k tomuto jednání.
 • dodržovat
  • Kolejní řád
  • Provozní řád
  • předpisy, směrnice požární ochrany a bezpečnostní předpisy
  • pokyny rektora, akademických funkcionářů a ředitele koleje, které se vztahují k ubytování v koleji

Uvedené předpisy, řády, pokyny jsou zveřejněny na úřední desce kolejí a v prostorách koleje, a to zejména v blízkosti příslušného zařízení (elektrického spotřebiče), jde-li o požární a bezpečnostní předpisy.

 1. převzít kolejní místo podle ubytovací smlouvy, řídit se pokyny ředitele koleje, pokud nejsou v rozporu s Kolejním řádem a příslušnými předpisy nebo směrnicemi
 2. zachovávat principy občanského soužití, respektovat potřeby ostatních ubytovaných studentů a nekonat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku či narušit pořádek a klid uvnitř koleje a  ohrozit dobrou pověst zařízení
 3. dodržovat hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, provádět úklid pokoje podle pravidel stanovených Provozním řádem
 4. zacházet se zařízením kolejního místa a společných prostor šetrně, zachovávat zde pořádek a počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku škody
 5. zamykat pokoj při každém odchodu, pokud v něm nezůstávají jiné osoby
 6. platit v dohodnutých termínech a dohodnutým způsobem poplatek za ubytování ve výši stanovené kvestorem VETUNI. V případě úhrady poplatku po termínu jeho splatnosti zaplatit smluvní pokutu sjednanou ve smlouvě o ubytování.
 7. při vstupu do koleje se prokázat kolejní legitimací zaměstnanci koleje, který vykonává službu  vrátného. Na výzvu se prokázat kolejní legitimací i ostatním zaměstnancům příslušné koleje, příp. i dalším oprávněným osobám, které určí vedení koleje.
 8. šetřit elektrickou energií, teplou a studenou vodou
 9. umožnit vstup do pokojů osobám, které provádějí kontrolu předpisů, pokynů a směrnic uvedených pod písm.e) nebo provádějí revize a kontroly technických zařízení a odstraňují zjištěné závady na vybavení ubytovacího prostoru. Vzhledem k dodržování soukromí ubytovaných studentů budou kontroly konány pouze v době od 8.00 do 16.00 hod.
 10. na požádání se zúčastnit prohlídky pokoje podle bodu k)
 11. hlásit bezodkladně závady nebo škody zjištěné v objektu kolejí na vrátnici
 12. při skončení doby ubytování:
  uvést kolejní místo do původního stavu a předat ho určenému zaměstnanci koleje. V případě zjištěných závad nebo škod uvést své stanovisko do protokolu o zjištěných závadách,
  odevzdat správě koleje v pořádku zapůjčený inventář, vrátit kolejní legitimaci, klíč a odhlásit se z evidence, uhradit škody, příp. ztráty, které způsobil při pobytu v koleji vyčíslené ředitelem koleje.

 Ubytovanému studentovi je zakázáno:

  1. přestěhovat se bez souhlasu ředitele koleje, příp. jí pověřeného zaměstnance
  2. přijímat návštěvy jinak, než je uvedeno v článku IX, Kolejního řádu
  3. zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu a uvádět do provozu nepovolené spotřebiče
  4. provádět výměnu zámků dveří pokoje, v kterém je ubytován. Výjimku může povolit ředitel koleje ve zdůvodněném případě a po souhlasu všech spolubydlících. Výměnu provede žadatel na svoje náklady a při skončení ubytování uvede opět na svoje náklady zamykání dveří do původního stavu.
  5. přestavovat a demontovat nábytek na pokoji, provádět výměnu nábytku mezi jednotlivými pokoji, přinášet soukromé části zařízení pokoje a instalovat v koleji. Změny ve vybavení a zařízení pokoje lze provádět jen výjimečně se souhlasem ředitele koleje.
  6. kouřit v celé budově kolejí
  7. parkovat bez povolení v areálu koleje osobní a nákladní vozidla
  8. přechovávat v pokoji střelné zbraně a výbušniny
  9. uschovávat na pokoji sportovní nářadí, jízdní kola
  10. ukládat jakékoliv předměty na vnější parapety oken
  11. vstup do obslužných provozních prostor kolejí (např. výměníková stanice, apod.).

Článek VIII

Práva a povinnosti ředitelky koleje

 • Ředitel koleje má právo:
  1. uzavírat, měnit či vypovídat smlouvy o ubytování v souladu s příslušnými ustanoveními Kolejního řádu
  2. požadovat finanční náhradu za škody způsobené ubytovaným
  3. provádět změnu kolejního místa, pokud to vyžadují provozní důvody, provádět jinou změnu smlouvy o ubytování, vyplývá-li tak z dohodnutých podmínek ubytování, Kolejního řádu, příp. jiného obecně závazného předpisu.

Ředitel koleje, příp. jí určené oprávněné osoby, mají právo:

  1. udělovat výjimku ze zákazů uvedených v článku VII odst. 4 písm. d), e),  a udělovat souhlas podle písm. a) téhož článku a odstavce
  2. provádět kontroly na pokojích podle článku VII odst. 3 písm. k, l). Jde-li o případy odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí není nutné dodržovat uvedený časový harmonogram.
 • Ředitel koleje má povinnost:
  1. zabezpečit řádný provoz koleje a v rámci finančních, materiálních a technických možností zlepšovat ubytovací podmínky
  2. na úřední desce kolejí zveřejnit Provozní řád, Kolejní řád a další předpisy, směrnice nebo pokyny vztahující se k provozu koleje (článek VII, odst. 3, písm. b)
  3. informovat předem ubytované o všech důležitých okolnostech, které mají vliv na provoz koleje a podmínky ubytování.

Článek IX

Provoz koleje

 1. Otevírací doba koleje je stanovena v Provozním řádu.
 2. Noční klid je stanoven od 22.00 do 6.00 hodin. Po dobu nočního klidu jsou ubytovaní povinni učinit taková opatření, aby bylo zabráněno jakémukoliv hluku, zejména není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat a hlučně se bavit. Je třeba ztlumit rozhlasové, televizní a jiné přístroje tak, aby hluk nepronikal do okolí a nerušil ostatní ubytované.
 3. Návštěvy je možno přijímat:
  • po předložení platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k trvalému pobytu) a řádném zapsání do knihy návštěv na vrátnici nejpozději do 23.00 hod. Návštěva musí  opustit kolejní místo do 24.00 hodin
  • mimo dobu nočního klidu (odst. 2). Nesouhlasí-li spolubydlící, nelze návštěvu v pokoji přijmout.
  • v době nočního klidu (odst. 2) jen v určených společných prostorách.
 4. Ubytovaný, který přijal návštěvu, odpovídá za to, že bude dodržován Kolejní řád a rovněž odpovídá za škody způsobené návštěvou.
 5. Jakékoliv ubytování (krátkodobé, přespání) osob, které nemají uzavřenou příslušnou smlouvu s ubytovatelem, je nepřípustné.
 6. Provoz koleje dále upravuje Provozní řád.

Článek X

Účinnost kolejního řádu

Tento kolejní řád nabývá účinnosti od 1. 9. 2014.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT