Závěrečná konference ITA VETUNI 2022

 

Kancelář ITA vás zve na konferenci a obhajoby projektů ITA řešených v roce 2022.

Konference se bude konat v zasedací místnosti SIC č. 336 v pondělí 16. 1. 2022 od 9:00 hod.

 

Ke stažení:

Pozvánka

Harmonogram

Sborník ITA 2022

 

 

Pokyny k ukončení řešení projektů ITA 2022
 

Rádi bychom vás informovali o blížících se termínech a podmínkách ukončení projektů ITA 2022:

30. 11. 2022 – ukončení finančního čerpání

10. 1. 2023 do 12:00 hod. – odevzdání závěrečných zpráv řešených projektů ITA VETUNI 2021 včetně finančního výkazu (výpis z IFIS):

 • podepsané v listinné podobě: Tereza Kácalová, Sekretariát prorektora pro VVZ – 9122, (kancelář 305, budova rektorátu),
 • elektronicky ve formátu Word na email: kacalovat@vfu.cz .

Termín konference ITA bude upřesněn.

 

Financované projekty ITA VETUNI 2022

ITA VETUNI uveřejnila dne 18.05.2022 projekty financované v roce 2022. Rozhodnutí byla zaslána řešitelům. 

 

Pořadí projektů ITA VETUNI 2022

 

ITA VETUNI zveřejnila dne 5.4.2022 pořadí projektů ITA podaných v roce 2022.

Rozhodnutí o financování a přidělení finančních prostředků budou vydávána neprodleně po schválení rozpočtu VETUNI. O této skutečnosti a dalších náležitostech pro řešení projektu budou řešitelé informováni kanceláří ITA, stejně jako o případných změnách ve výši nebo struktuře přidělených finančních prostředků.

 

Vyhlášení soutěže na projekty Institucionálního výzkumu podporované prostřednictvím ITA VETUNI pro rok 2022

 

(ve znění Směrnice rektora č. ZS 1/2022 Pravidla pro poskytování podpory na Institucionální výzkum VETUNI prostřednictvím ITA VETUNI)

 

Prorektor pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VETUNI vyhlašuje soutěž na projekty výzkumu podporované prostřednictvím ITA VETUNI na rok 2022.

 

Forma podání návrhu projektu je stanovena jako dokument v tištěné i elektronické formě (formát Word) odpovídající formuláři ITA zahrnující zpracované části projektu v členění:

 • název projektu,
 • vymezení řešitelského týmu s určením řešitele projektu a dalších členů řešitelského týmu,
 • předmět řešení a začlenění projektu do rámce výzkumu VETUNI,
 • vymezení cíle projektu,
 • popis metody řešení projektu,
 • předpokládané výsledky projektu, a způsob ověření jejich dosažení,
 • očekávaný přínos projektu,
 • rámcový název článku a název vědeckého časopisu s impakt faktorem, v němž se předpokládá publikace dosažených výsledků,
 • vymezení způsobilých nákladů na řešení projektu v členění na osobní náklady, další provozní náklady, cestovní náklady, náklady na služby a
 • v soutěži ITA VETUNI pro rok 2022 nelze plánovat investiční náklady
 • doložení splnění podmínek pro řešení projektu podle zvláštních předpisů (např. návrh na schválení projektu pokusů, oznámení na nakládání s GMO, aj.), pokud toto řešení projektu vyžaduje,
 • doložení tvůrčí kapacity pracoviště nebo pracovišť podílejících se na řešení projektu vyjádřená přehledem publikací řešitele a spoluřešitelů navrhovaného projektu vztahujících se k oblasti zaměření projektu publikovaných ve vědeckých časopisech s impakt faktorem, a to za posledních 5 let.

 

Forma podávání návrhů projektů:

formulář-Projekt ITA VETUNI na rok 2022, dostupný na internetových stránkách VETUNI – výzkum, vývoj a rozvoj – Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy – Interní grantová agentura.

 

Způsob podávání návrhu projektů:

doručením písemné verze (se všemi podpisy) a elektronické verze (bez podpisů) vyplněného formuláře Projekt ITA VETUNI na rok 2022.

 

Místo pro podání návrhu projektu je stanoveno:

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy, budova rektorátu VETUNI, 2. patro, dveře č. 305.

Adresa pro podání projektu v elektronické podobě: kacalovat@vfu.cz. Zasíláný soubor pojmenujte ve tvaru: fakulta_příjmení hlavního řešitele_ITA2022.

 

Soutěžní lhůta (období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže) je určena od 1. února 2022 do 21. února 2022 do 12:00hod.

 

Prokázání způsobilosti:

Podrobné informace, priority a formální náležitosti soutěže naleznete ve Vyhlášení soutěže na projekty Institucionálního výzkumu podporované prostřednictvím ITA VETUNI pro rok 2021, kterou naleznete v příloze spolu s Kalkulačku ITA. 

 

Hodnotící lhůta (období, ve kterém ITA VETUNI zajistí vyhodnocení návrhů projektů a vyhlásí výsledky soutěže) začíná ode dne následujícího po ukončení soutěžní lhůty a končí dnem následujícím po dni schválení rozpočtu VETUNI. Výše přidělených prostředků jednotlivým projektům se může zvýšit/snížit s ohledem na schválení rozpočtu VETUNI pro rok 2022.

 

Výše přidělených prostředků jednotlivým projektům se může zvýšit/snížit s ohledem na schválení rozpočtu VETUNI pro rok 2022.

Kontaktním pracovníkem je stanovena referentka Sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VETUNI:

Ing. Tereza Kácalová - kacalovat@vfu.cz

 

Dokumenty a formuláře:

 

Formulář na podání projektu ITA 2022
Kalkulačka ITA
Směrnice rektora č. ZS 1_2022
Vyhlášení soutěže o podporu na projekty ITA pro rok 2022
Žádost o stipendium ITA 2022


Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT