Pokyny k výjezdu, Smlouva, Žádost o stipendium, Rozhodnutí prorektora, Závěrečná zpráva

IMA VFU Brno, v souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 - Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím IMA VFU Brno, vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2019.

Forma podávání návrhů projektů:

formulář-Projekt IMA VFU Brno na rok 2019, dostupný na internetových stránkách VFU Brno – výzkum, vývoj a rozvoj – Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy – Agentura IMA VFU Brno.

Způsob podávání návrhu projektů:

doručením písemné verze (se všemi podpisy) a elektronické verze (bez podpisů) vyplněného formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2019.

Místo podání návrhu projektu:

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, na rektorátu VFU Brno, přízemí, dveře č. 102.

Adresa pro podání projektu v elektronické podobě:

pavlickoval@vfu.cz.

Název souboru pro elektronické podání se vytvoří následovně: Fakulta Mezera Příjmení řešitele Mezera IMA2019 (např. FVL Mandelinka IMA2019).

Soutěžní lhůta (období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže) je stanovena

od 22. ledna 2019 do 28. února 2019.

Prokázání způsobilosti řešitele a garanta projektu se určuje potvrzením děkana příslušné fakulty ve formuláři Projekt IMA VFU Brno na rok 2019, že studenti DSP, Mgr, NaMgr a Bc. studijních programů jsou studenty fakulty respektive VFU Brno a budou jimi i v termínu ukončení projektu IMA VFU Brno, tj. do 31. 12. 2019. Dále, že garant projektu je akademický pracovník, zaměstnanec VFU Brno a doba jeho pracovního poměru přesahuje termín ukončení projektu.
Priority pro soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno na rok 2019:

 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou součástí studijního programu a oboru studovaného studentem,
 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují rozvoj odborných a vědeckých poznatků využívaných při výzkumu na VFU Brno, nebo podporují jejich prezentaci na mezinárodních odborných a vědeckých setkáních v zahraničí.

Podmínky soutěže:

 • zaměření projektu na uvedené priority soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2019,
 • při zaměření projektů na stejné nebo obdobné aktivity, může IMA VFU Brno počet takovýchto projektů limitovat,
 • maximální výše podpory jednoho projektu: 100 000 Kč,
 • úměrnost celkových nákladů i nákladů v jednotlivých položkách,
 • délka mobility: přednost budou mít návrhy projektů s délkou řešení od 30 do 60 dnů
 • termín realizace mobilit: 01. 04. 2019 – 30. 11. 2019,
 • osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pro garanta projektu, odpovědného za čerpání finančních prostředků jsou na jeden projekt IMA VFU limitovány výší 6 700 Kč,
 • podání maximálně jednoho projektu jedním studentem jako řešitelem,
 • podání maximálně pěti projektů jedním garantem projektu, odpovědným za čerpání finančních prostředků,
 • počet členů v projektu: student jako řešitel projektu, účastnící se mobility; a garant projektu, který je odpovědný za čerpání finančních prostředků,
 • projekt je samostatným projektem podporujícím vzdělávací činnost a nikoli projektem, který slouží k spolufinancování jiného projektu nebo záměru, nebo financování téhož předmětu činnosti v již řešeném nebo dořešeném jiném projektu včetně projektů OP VK a projektů jim obdobných.

Formálními náležitostmi, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže, je vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2019, jeho doručení předepsaným způsobem na určené místo podání návrhu v soutěžní lhůtě. K písemnému návrhu projektu IMA je třeba doložit akceptační list/dopis přijímající instituce. Formální náležitostí je také pravdivé, přesné a úplné vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2019 s podpisem řešitele a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři, splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno.
Kontaktním pracovníkem je stanoven referent Sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno.

Hodnotící lhůta začíná dne 01. 03. 2019 a končí dne 15. 03. 2019.

Poté budou zveřejněny výsledky soutěže a řešitelům bude vydáno Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu.

Od letošního roku je platná nová (aktualizovaná) Směrnice rektora č. ZS 2/2019 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (IMA VFU Brno); úplné znění naleznete níže.
Změna oproti minulým letům se týká funkce garanta projektu. Garant musí být nadále akademickým pracovníkem VFU Brno, ale není podmínkou, aby byl ze stejné fakulty.

Pro výpočet diet použijte „Vyhlášku“- zahraniční stravné pro rok 2019, kterou naleznete níže. Upozorňuji, že výši diet pro danou zemi nelze měnit a jakkoliv upravovat.

Formulář IMA VFU Brno 2019, směrnice IMA VFU Brno

VÝSLEDKY HODNOCENÍ IMA VFU BRNO 2019Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT