Cvičení 1: Úvodní část (latinská abeceda, výslovnost, délka slabik, přízvuk, jmenné a slovesné kategorie, syntaktická struktura latinských a řeckých lékařských termínů). Substantiva a adjektiva I. deklinace (skloňování, obecné poznámky ke skloňování latinských substantiv).

Cvičení 2: Substantiva a adjektiva II. deklinace (skloňování). Řecká substantiva I. a II. deklinace (skloňování).

Cvičení 3: Substantiva III. deklinace (skloňování).

Cvičení 4: Řecká substantiva III. deklinace (skloňování, význam sufixů -itis, -osis, -oma)

Cvičení 5: Adjektiva III. deklinace (skloňování, výjimky při skloňování).

Cvičení 6: Stupňování adjektiv (pravidelné, nepravidelné a neúplné stupňování). Kontrolní test.

Cvičení 7: Substantiva IV. a V. deklinace (skloňování). Předložky (přehled latinských předložek, předložková spojení).

Cvičení 8: Číslovky (číslovky základní - tvoření, skloňování, spojení s počítaným předmětem, číslovky řadové, číselná násobná příslovce).

Cvičení 9: Slovesa (3. os. sg. a pl. pasiva konjunktivu prézentu, imperativ, participium prézentu aktiva, participium perfekta pasíva, gerundivum, přejatá slovesa latinského a řeckého původu v češtině).

Cvičení 10: Tvoření slov - latinské prefixy a sufixy (přehled a význam důležitých prefixů a sufixů).

Cvičení 11: Tvoření slov - řecké prefixy a sufixy (přehled a význam důležitých prefixů a sufixů).

Cvičení 12: Tvoření slov - latinská a řecká kompozita, hybridní slova (struktura latinských a řeckých kompozit, přehled důležitých řeckých slovotvorných komponentů v lékařské terminologii, struktura hybridních slov; přejatá slova latinského a řeckého původu, hlásková adaptace a pravopis).

Cvičení 13: Opakování.


Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT