Sylabus předmětu

Cílem zkoušky je prověřit schopnost doktoranda samostatně hovořit v anglickém jazyce o vlastní vědecké práci a výzkumu, svém pracovišti, problematice vybraného oboru, ověřit jeho schopnost orientovat se v odborném textu, číst a interpretovat odbornou literaturu, vysvětlit odbornou terminologii, interpretovat grafy, zobrazení a vést diskuzi v širším akademickém kontextu. V písemné části student prokáže nezbytné znalosti pro práci s písemným projevem v akademické angličtině ovlivňující vlastní obsahovou strukturu, formát, styl i odlišné zákonitosti. Výsledné hodnocení studenta zahrnuje jak zhodnocení všech písemných podkladů, tak i zhodnocení ústní prezentace doktoranda včetně prezentace projektu.

Podmínky pro splnění předmětu

PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY (nutno zaslat elektronicky alespoň 5 dní před termínem ústní zkoušky)

•             vytvoření minimálně 2 normostran vlastního písemného textu v anglickém jazyce na téma vlastního výzkumu resp. dizertační práce

•             předložení strukturovaného životopisu v anglickém jazyce

•             vytvoření ppt prezentace v anglickém jazyce, v níž bude představen projekt dizertační práce

ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY

•             ústní prezentace osobního profesního a akademického rozvoje doktoranda

•             ústní prezentace projektu dizertační práce s podporou ppt prezentace (max. 10 min)

•             čtení, překlad a vysvětlení vybraných vět či terminologie z odborného textu

 

Doporučená studijní literatura a užitečné odkazy:
Hyland, K.: English for Academic Purposes: An Advanced Resource Book. Routledge, London 2006
Murray, N., Beglar, D.: Inside Track to Writing Dissertations and Theses. Pearson Education Limited, Edinburgh 2009
Academic Word List < http://www.englishvocabularyexercises.com > zahrnuje seznam výrazů nejčastěji používaných v akademickém jazyce včetně aktivit k jejich procvičení
Using English for Academic Purposes: A Guide for Students in Higher Education
< http://www.uefap.com > předkládá ucelený teoretický i praktický pohled na akademickou angličtinu s rozdělením na základní vědní obory


Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT