Aktuální vyhlášení výběrového řízení v rámci programu ERASMUS +

Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy vyhlašuje výběrové řízení (dále jen VŘ) pro studenty a zaměstnance VETUNI BRNO.

Studenti VETUNI se mohou ucházet o studijní pobyty na univerzitě v zahraničí (SMS) nebo o praktickou stáž v zahraničí (SMP/SMT). Mobilit se mohou zúčastnit i čerství absolventi (platí zde povinnost absolvování stáže do jednoho roku od úspěšného ukončení studia) a také studenti doktorského studia.

Zaměstnanci VETUNI se mohou zapojit do mobility, která je buď zaměřena na výuku na partnerské univerzitě (STA), nebo se týká jiného typu osvojování praktických dovedností formou školení (STT).

V rámci VŘ je možné přihlásit se na studijní pobyt na univerzitě v zahraničí (SMS) na období: zimní semestr 2023, letní semestr 2024. Praktickou stáž mohou účastníci absolvovat v termínu od 6.2.2023 do 31.12.2023.

Podmínky pro vstup do VŘ jsou u všech účastníků, tj. studentů i zaměstnanců VETUNI, nastaveny totožně. Výběrové řízení bude jednokolové.

Přihlášku do jednokolového výběrového řízení zasílejte do 30.11.2022 včetně, na adresu: erasmusvetuni@vfu.cz a předmět zprávy označte:

VŘ Erasmus 2022 jméno účastníka

Přihláška musí obsahovat:

  • Prezentaci ve formátu PowerPoint v rozsahu 3-5 snímků v anglickém jazyce
  • Doklad od zahraniční instituce potvrzující délku mobility účastníka (týká se pouze praktických stáží)

Ad 1) Prezentace ve formátu PowerPoint v rozsahu 3-5 snímků v anglickém jazyce bude obsahovat:

  • představení zájemce
  • uvedení země a instituce (hlavní a max. 2 alternativy), kam plánuje vycestovat, délku pobytu, motivaci, úroveň anglického či dalšího jazyka (výhodou doklad o jazykové způsobilosti)
  • způsoby zviditelnění VETUNI během zahraniční mobility

Ad 2)  Doklad od zahraniční instituce potvrzující délku mobility účastníka (týká se pouze praktických stáží)

Zájemce o zahraniční mobilitu osloví vybranou instituci (např. kliniku, laboratoř,…) a domluví se na možnostech a podmínkách své stáže. Tuto dohodu prokáže doložením Potvrzení o budoucí mobilitě, kterou mu vystaví přijímající instituce.

Posuzovaná kritéria:

  • finanční náklady mobility
  • motivace účastníka
  • jazyková vybavenost
  • podpůrná kritéria (např. aktivní participace ve VETUNI Buddy systému)

Výběrová komise vyhodnotí materiály účastníků VŘ a o výsledku rozhodne do konce měsíce ledna 2023. Účastníci budou o výsledcích informováni prostřednictvím uvedených emailů v přihlášce, výsledky budou také publikovány na webu VETUNI, oddělení Erasmus. Upozorňujeme na limitovaný finanční rozpočet programu Erasmus +, kdy nemusí být vyhověno všem přihlášeným zájemcům.

Cílem všech typů pobytů v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ je propagace porozumění, vzdělávání, jde v něm o rozvoj dobrých mezilidských vztahů, podporu komunikace a jazykového vybavení, důraz je kladen na kreativitu, adaptabilitu a flexibilitu účastníků. V rámci všech svých akcí program usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze, rozmanitosti a spravedlnosti. Studijní pobyty a výukové programy se navíc kromě výše uvedeného zaměřují na posílení vazeb, které VETUNI BRNO dlouhodobě pěstuje se svými partnery a s nimiž má uzavřenou meziinstitucionální dohodu.

Obecně k financování programů ERASMUS+. V dokumentu Sazby ve Výzvě 2022 naleznete aktuální výši příspěvku podle kterých se kalkulují příspěvky pro jednotlivé mobility: účastník, typ pobytu, délka pobytu, vybraná země. Finanční příspěvek nepokrývá celkové náklady na pobyt a cestu, ale určitě významně zjednoduší realizaci mobility v evropském prostoru.

Další důležité informace jsou k dispozici také v Příručce k programu Erasmus + na rok 2022 nebo jsou dostupné na stránkách Domu zahraničních služeb (DZS), který funguje jako národní agentura pro mezinárodní programy ve vzdělávání a také spravuje evropský stipendijní program Erasmus+.

Těšíme se na všechny zájemce, kteří mají chuť získat cenné pracovní zkušenosti a nezapomenutelné zážitky!

Erasmus guide 2022/2023

Sazby ve Výzvě 2022

Příklady institucí Erasmus stážStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT